لبلا بازایی

شماره دانشجویی: 950456325

کارشناس حقوقی و دانشجوی ترم آخر دکترای حقوق بین الملل واحد بین المللی دانشگاه کیش

درصورت نیافتن وکیل مناسب خود با شماره ما تماس بگیرید

09012323474

026-34422815

 

 

محبوب قره داغی

شماره پروانه: 1018

درصورت نیافتن وکیل مناسب خود با شماره ما تماس بگیرید

026-34422815

09012323474

مینا باباخانی

شماره دانشجویی: 950455798

کارشناس حقوقی و دانشجوی ترم آخر دکترای حقوق بین الملل واحد بین المللی دانشگاه کیش

درصورت نیافتن وکیل مناسب خود با شماره ما تماس بگیرید

09012323474

026-34422815

 

 

مارال سلطانی

شماره پروانه: 46020

درصورت نیافتن وکیل مناسب خود با شماره ما تماس بگیرید

09012323474

026-34422815

 

 

محمدحسین مقدسی

شماره پروانه: 26698

درصورت نیافتن وکیل مناسب خود با شماره ما تماس بگیرید

026-34422815

09012323474

سهیلا روشناسان

شماره پروانه: 10184

درصورت نیافتن وکیل مناسب خود با شماره ما تماس بگیرید

026-34422815

09012323474

سحر ناصربخت

کارشناس حقوقی و دانش اموخته دكتري حقوق بين الملل مدرس كارگاه هاي حقوقي و دانشگاه

درصورت نیافتن وکیل مناسب خود با شماره ما تماس بگیرید

09012323474

026-34422815

مریم مهین رنجبر

شماره پروانه: 1977

درصورت نیافتن وکیل مناسب خود با شماره ما تماس بگیرید

026-34422815

09012323474

09012323474

فاطمه بیگدلی

شماره پروانه: 20375

درصورت نیافتن وکیل مناسب خود با شماره ما تماس بگیرید

026-34422815

09012323474